Adatkezelési tájékoztató

  • Bevezetés

A Malomkerék Vendéglő és Rendezvényház (1173 Budapest, Pesti út 211., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a www.malomkerek.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a Malomkerék Vendéglő adatkezelési – feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.

A Malomkerék Vendéglő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.malomkerek.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Malomkerék Vendéglő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a http://www.malomkerek.hu/adatkezelesi-tajekoztato teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a www.malomkerek.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a www.malomkerek.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.malomkerek.hu információszerzési és – használati gyakorlatát a www.malomkerek.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően.

A Malomkerék Vendéglő elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Malomkerék Vendéglő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Malomkerék Vendéglő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

  • A www.malomkerek.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a www.malomkerek.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Malomkerék Vendéglő rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár). Malomkerék Vendéglő kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői – a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott – előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Malomkerék Vendéglőtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

A Megrendelők adatait az “egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.

 

  • A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Malomkerék Vendéglő a www.malomkerek.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Malomkerék Vendéglő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Malomkerék Vendéglő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

ˇ         1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

ˇ         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

ˇ         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

ˇ         1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

ˇ         1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

ˇ         1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

ˇ         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

ˇ         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

ˇ         2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

ˇ         2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

ˇ         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

ˇ         2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

ˇ         Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

Webáruházi adatkezelések

3.1. Megrendelői adatok

Az adatkezelés célja: a Malomkerék Vendéglőtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adattovábbítás:

–          a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Malomkerék Vendéglőt működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár)

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Malomkerék Vendéglő rendszerében történik.

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése

Az adatkezelés célja: a Malomkerék Vendéglő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.3. A www.malomkerek.hu szerver naplózása

A www.malomkerek.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont,

Az adatkezelés időtartama: négy hét.

Adatfeldolgozók: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., online tárhely biztosítása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A www.malomkerek.hu portál kódja a Malomkerék Vendéglőtől független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Malomkerék Vendgéglő természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, bevásárlókosár nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják.

A www.malomkerek.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

  • Webáruház adatai:

A www.malomkerek.hu webáruház üzemeltetője a Paradis Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2200 Monor, Ady Endre utca 144.
Telephely: 1173 Budapest, Pesti út 211.
Adószám: 24193737-2-13
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Ügyfélszolgálat:
e-mail: malomkerek211@gmail.com

 

  • Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhető a Malomkerék Vendéglő, valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a Malomkerék Vendéglő a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Malomkerék Vendéglő elérhetőségeinek valamelyikén. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c),
– továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Nyitvatartás:

Minden nap: 11:00 – 22:00
Online rendelés: 11:00 – 21:30

Éttermünk címe:

1173 Budapest, Pesti út 211.

Facebook elérhetőségünk: